Ekologia

Stosowanie paliwa gazowego w porównaniu z benzynowym powoduje zdecydowanie niższy poziom emisji toksycznych substancji do atmosfery. Redukcja zanieczyszczeń może sięgać około:

  • 60% w przypadku tlenku węgla
  • 50% w przypadku węglowodorów i tlenku azotu
  • 10% w przypadku dwutlenku węgla.

Wzrost zanieczyszczenia atmosfery oraz degradacja środowiska naturalnego spowodowały konieczność limitowania zawartości składników toksycznych spalin samochodowych, tzn. że ich ilość nie może przekraczać granicznych wartości określonych przepisami. Zgodnie z obowiązującą od 2000 r. normą EURO 3 limity te kształtują się następująco:

  • zawartość (CO) – 2,3 g/km
  • zawartość (HC) – 0,15 g/km
  • zawartość (NOx) – 0,15 g/km.

W przewidywanej do wprowadzenia w 2005 r. normie EURO 4 proponowane jest dalsze ograniczenie emisji tych składników do wartości:

  • (CO) – 1,0 g/km
  • (HC) – 0,1 g/km
  • (NOx) – 0,08 g/km.

W tej sytuacji zrozumiałe jest zainteresowanie producentów samochodów alternatywnymi źródłami energii, które umożliwiają spełnienie tych wymagań.

Poszukiwanie paliw alternatywnych, które mogłyby być zastosowane na skalę przemysłową związane jest nie tylko z działaniami proekologicznymi, ale także ze świadomością powolnego wyczerpywania się źródeł ropy naftowej. Paliwem alternatywnym dla benzyn i olei napędowych może być więc każde paliwo o podobnej wartości opałowej, niższej emisji składników toksycznych spalin oraz konkurencyjnej cenie. Te warunki spełniają w chwili obecnej tylko niektóre z paliw gazowych. Ich udział w ogólnym bilansie energetycznym nie jest jeszcze zbyt znaczący, ale systematycznie wzrasta. W chwili obecnej najbardziej popularnym paliwem gazowym jest płynny propan-butan (LPG), stosowany do napędu silników ZI, alternatywnie z benzyną lub zastępujący olej napędowy w silnikach gazowych. Popularność LPG wynika z jego ceny, relatywnie niskich kosztów aparatury zasilającej i infrastruktury.

Porównanie emisji składników toksycznych spalin pojazdów samochodowych zasilanych paliwami bazowymi i paliwami gazowymi. O toksyczności spalin emitowanych do otoczenia przez pojazd samochodowy decyduje jego układ zasilania bazowego (gaźnikowy, wtrysk jedno lub wielopunktowy, elektroniczna kontrola składu mieszanki, dopalanie katalityczne), rodzaj paliwa (benzyna, olej napędowy), rodzaj paliwa alternatywnego (LPG, CNG) i przyjęty system zasilania tym paliwem (klasyczny, wtryskowy). Klasyczne systemy zasilania gazowego oparte są na regulatorze ciśnienia i mieszalniku z możliwością regulacji składu mieszanki, natomiast układy wtrysku ciekłego propanu-butanu lub sprężonego gazu ziemnego wykorzystują rozwiązania ogólnie stosowane w układach wtrysku paliwa benzynowego.